ŠÍŘKA
PROFIL
RÁFEK
SEZÓNA
VÝROBCE
INDEX RYCHLOSTI

Jak nakupovat

V březnu 2013 jsme spustili nový e-shop firmy PneuKuthan, který vam nabízí mnoho nových vylepšení a zpřehlednění stavajícího obchodu. V případě technických potíží, či s nápady na zlepšení nás, prosím, kontaktujte pomocí e-mailu info@pneukuthan.cz .

Jak zjistím správnou velikost pneumatiky vhodné pro můj automobil ?

Údaje ve velkém technickém průkazu vozidla:

pneumatiky, pneu servis, hradec králové

Údaje vyznačené na pneumatice vozidla:

pneumatiky, pneu servis, hradec králové

Pokud si nejse jisti výběrem správné pneumatiky, ať již rozměry nebo účelem, obraťte se na nás a pomůžeme Vám vybrat tu nejlepší volbu pro Vás a Váš automobil.

Výběr položek

Zboží si můžete vybrat vyhledáváním, intuitivním filtrem pneumatik na úvodní straně, nebo prohlížením v katalogu. Zboží v katalogu je rozděleno do kategorií dle druhu a typu.

Jste-li rozhodnuti s výběrem zboží stiskněte tlačítko DO KOŠÍKU. Na stránku košíku se také dostnete vždy stisknutím ikony v pravém rohu horního menu (pole u symbolu košíku). Zde můžete rovněž zboží mazat.

Další zboží v obchodě můžete vybrat pomocí kliknutí na tlačítko ZPĚT.

Identifikace

Pokud jste do košíku vložili všechno zboží, které jste se rozhodli koupit, stiskněte tlačítko pokračovat. Jste přesunuti na Identifikaci. Zde je nutné vyplnit všechny povinné údaje a následně stisknout tlačítko pokračovat, což Vás přivede na volbu Doprava a platba.

Doprava a platba

Na stránce Doprava a platba jste povinni vyplnit způsob dopravy: dobírka, osobně. Po výběru platby a dopravy a stisknutím tlačítka pokračovat se dostanete na poslední stranu Potvrzení objednávky.

Potvrzení objednavky

Na poslední straně si překontrolujte cenu, identifikační údaje, způsob platby a dodaní. Pokud vše souhlasí bez starostí objednejte zboží kliknutím na tlačítko ZÁVAZNĚ OBJEDNAT. Následně vám na zadaný email přijde souhrn a potvrzení objednávky. Tímto okamžikem se stáváte našim klientem a jako takovému Vám a vaší objednávce věnujeme nejvyšší prioritu.

V případě jakýchkoliv změn či nedostatků v objednávce Vás TELEFONICKY kontaktuje náš prodejce a upřesní s Vámi objednávku osobně.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Pneu Kuthan s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Toto se nevztahuje na rezervaci a následný prodej v pevné provozovně.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.Toto se nevztahuje na rezervaci a následný prodej v pevné provozovně.

b) Prodávající upozorňuje, že obrázky u produktů jsou pouze ilustrativní.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách Pneu Kuthan s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Pneu Kuthan s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je prodejna Pneu Kuthan s.r.o..

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Pro Vaši bezpečnost je vzniká smlouva potvrzením objednávky na mailu, který uvedete. Toto se nevztahuje na rezervaci a následný prodej v pevné provozovně.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Pneu Kuthan s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.


Cena v eurech se může lišit od objednané částky vzhledem ke změně kurzu koruna/euro v den expedice z cz do sk. (rozdíl plus i mínus je v řádech eurocentů, maximálně pár euro)Slovenská pošta si účtuje 4 Euro poplatek za dobírečné.


Účetní doklad vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím není současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1


Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura či daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Jestliže je v 'akci' u zboží nabízena prodloužená záruka, je jakákoli záruka nad rámec 24 měsíců pouze na SW závady. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, doporučujeme tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list by měl obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Pro zvýšení výkonu telefonu a jeho stabilitu je před prodejem do telefonu nahrán nejnovější firmware.

9.Možnost vrácení peněz:

Ze zákona č. 89/2012Sb. §1829, §1831 a §1832 (občanského zákoníku) má kupující dle právo odstoupit od smlouvy která byla uzavřena přes internet, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud tedy po obdržení zásilky zjistíte že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze bez zbytečného odkladu do čtrnácti dní po odstoupení od kupní smlouvy, dle dohody buď složenkou nebo bankovním převodem. Podmínkou pro vrácení peněz tedy je že zboží by mělo být nejlépe naprosto neporušené, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Zásilku musíte odeslat nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží a ve vracené zásilce by měla být vložena kopie dokladu o zaplacení dobírky, dále originál záručního listu a doklad o zaplacení popř. faktura, kopie dokladu o zaplacení, dále průvodní dopis, ve kterém odstupujete od kupní smlouvy a kde by mělo být upřesněno, jakým způsobem chcete vrátit peníze (zda na účet nebo poštovní poukázkou). Při vrácení používaného zboží, které již nemůže být dále prodáváno jako nové, si vyhrazujeme účtovat poplatek za amortizaci. Podle zákona vracíme peníze za zboží včetně nákladů na dodání. Zásilku můžete zaslat pouze běžným způsobem - nikoli na dobírku. V takovém případě by zásilka nebyla přijata. Při rezervaci a následném uzavření kupní smlouvy v pevné provozovně se 14 denní možnost vrácení výrobku bez udání důvodu na zboží nevztahuje, neboť se nejedná o nákup zboží na dálku, ale pouze nezávazná rezervace zboží. Kupní smlouva je uzavřena v pevné provozovně, kde je zboží předvedeno a zaplaceno.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údaj

Pneu Kuthan s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Pneu Kuthan s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Pneu Kuthan s.r.o., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Pneu Kuthan s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Pneu Kuthan s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Pneu Kuthan s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Reklamace

V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci.

Postup reklamace

Reklamaci lze vyřídit osobně na prodejně Pneu Kuthan s.r.o. vždy v otevírací hodiny.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Děkujeme za Váš zájem PneuKuthan s.r.o.

geo server